Banner

Kdo jsme

Jsme skupina konzervativních monarchistů, bývalých členů politické strany Koruna Česká, monarchistická strana Čech, Moravy a Slezska. Nebyli jsme spokojeni s nejasným názorovým profilováním strany, pohybujícím se od velmi liberálních a eurofilních postojů až po postoje pravicové. Vyvinuli jsme v tomto směru v roce 2011 vnitrostranické úsilí o změnu této profilace, což se nám nepodařilo a ve straně jsme ukončili členství. Naše postoje jsou zřejmé z níže uvedeného prohlášení.

Prohlášení Konzervativní platformy KČ

Vážení monarchisté!
Řada z vás možná nyní jako první námitku vznese protest proti použití slova „konzervativní“. Zřejmě všichni členové Koruny České, a vůbec všichni monarchisté, se považují za lidi s konzervativním založením. Je to zcela logické. Může být v dnešní době, v době tak bezbřehé „rovnoprávnosti“, že již téměř nejsou lidé s přímou odpovědností a nezpochybňovanou autoritou, někdo konzervativnější než je monarchista? Jako by tyto dva pojmy byly neodlučitelně spojeny.
Z každodenního života Koruny České to však bohužel není dostatečně patrné. Z rozhovorů členů mezi sebou, z jednotlivých vystoupení na sněmech a jiných monarchistických akcích, ale i z aktivit veřejných, především publikačních, je naopak zřejmé, že škála názorů na jednotlivé otázky vykazuje skutečně široký rozptyl od velmi liberálních konceptů, kdy je panovník chápán spíše jako ombudsman nebo jakýsi nevolený prezident (avšak odvolatelný lidovým hlasováním!), přes názory nacionalistické, socializující, popř. i „nostalgicky rakousko-uherské“ až po skutečně konzervativní, aniž by přitom tyto konzervativní názory byly v dostatečné míře naší stranou prezentovány, prosazovány a zveřejňovány.
Dovedeme se dlouho a únavně dohadovat o nejrůznějších otázkách, aniž bychom dokázali dojít k jednoznačnému závěru. Názorová neujasněnost a rozplizlost straně škodí. V úsilí o změnu při profilování strany (ať již by se vydala jakýmkoli směrem) není vyvíjena zřetelná aktivita. Na tuto nedobrou situaci je přitom předsednictvo z členské základny neustále různými způsoby upozorňováno, viz vystoupení pánů Makrlíka z jedné strany názorového spektra a Pecha ze strany opačné na posledním generálním sněmu. Zdá se však, že ve vedení strany panuje v této věci buď bezradnost, nebo neochota. Pasivita v jasné politické profilaci vede k tomu, že Koruna Česká je pro voliče – kromě příklonu k monarchismu – nečitelná; což navíc platí jen o těch několika málo voličích, kteří vědí, že strana existuje. Koruna Česká se v minimální míře vyjadřuje k aktuálním politickým otázkám, které v posledních letech hýbou zemí a ačkoliv jako jediná překračuje horizont republikánství a má věrohodný potenciál nabízet skutečná variantní řešení, nijak toho nevyužívá. Veřejnost musí prostě mít možnost pochopit, že monarchisté mají konkrétní názor a jsou to lidé nezpochybnitelných principů a zásad, žádní nostalgičtí snílkové a milovníci starých časů.
Monarchismus se nevyčerpává úsilím o restaurování panovníka. Monarchismus je celý komplex otázek, na něž musíme voličům poskytovat odpovědi, pokud chceme dosáhnout cíle. Poskytovat je aktivně, z nejrůznějších úhlů, srozumitelně. To vše se dá shrnout do jediné charakteristiky: my, předkladatelé tohoto prohlášení, jsme reakcionáři. My reagujeme.
Chceme prezentovat monarchismus konzervativní, monarchismus oproštěný od liberálních a socializujících přívěsků. Nebojíme se kontroverzních politických bojů. Víme, že pravda musí být vyslovena. My ji vyslovovat budeme a nebudeme uhýbat. Jsme připraveni na obvyklé nálepky a budeme jim čelit. Budeme se věnovat otázkám, které jsou s monarchismem právě v dnešní nejen liberální, ale opět nebezpečně socializující Evropě spojeny. Chceme formulovat cestu, o které soudíme, že by se po ní Koruna Česká měla vydat. Chceme, aby veřejnost dostala nejen informaci, co monarchismus je a jaké jsou jeho přednosti, ale aby byla v maximální míře bombardována i v detailních politických otázkách a měla možnost poznat, že monarchie znamená skutečnou alternativu.
Stejně nespokojeni jsme i s vnitřním životem strany. Efektivní práce s členskou základnou v zásadě neexistuje, mnohá členství jsou zřejmě fiktivní, neboť na oslovení a snahy o zapojení tito lidé nereagují, popř. reagují záporně. I po vyloučení dlouholetých neplatičů členských příspěvků zůstávají ve straně lidé zcela pasívní. Politická strana, a v dnešní společnosti zejména strana monarchistická, potřebuje především aktivitu. Omezovat se na příjem členských příspěvků je naprosto nedostatečné. Na špatné vedení strany ukazuje i to, že nedávno se z vlastního rozhodnutí rozpustila MS KČ Brno. To je velmi vážný signál postupného rozkladu.
Jsme připraveni utkat se v diskusních soubojích s nositeli myšlenek o monarchii liberálnější, než jaká odpovídá naší konzervativní představě. Věříme, že tím přispějeme ke kritické konstruktivní polemice a v konečném důsledku prospějeme Koruně České jako celku.
Konzervativní platformu chápeme v této chvíli jako spíše neformální skupinu, která nemá jiný účel než spojit lidi obdobného přesvědčení a působit na dosažení pozitivních změn v životě strany. Přesto si jako zakladatelé vyhrazujeme právo odmítnout účast osobám, jejichž postoje podle dosavadních nebo budoucích zkušeností nekorelují s konzervatismem, jak ho chápeme my. Chceme být skupinou vnitřně názorově kompaktní a nechceme ztrácet čas polemikou mezi sebou

Některé naše základní cíle, jejichž splnění považujeme za nezbytné

 • Budeme stranu orientovat tak, aby se jasně, zřetelně a často vyjadřovala k aktuálním otázkám a aby se orientovala zřetelně konzervativně.
 • Odmítáme EU v její současné podobě. Skutečnou unií rozumíme společenství samostatných a suverénních států, vzájemně spolupracujících ke společnému prospěchu.
 • Budeme navazovat kontakty s jinými pravicovými politickými subjekty a hledat programové shody. V případě veřejných akcí, které odpovídají i našim idejím, jsme ochotni tyto akce podporovat a spolupracovat na jejich organizaci.
 • Stojíme zásadně proti současným ideologickým koncepcím tzv. multikulturní politiky a politické korektnosti. Nejsme ani přátelé feminismu. Nejsme přesvědčeni, že je nutné tolerovat každou menšinu, která majoritní společnosti škodí nebo na ní parazituje. Nevadí nám jiný způsob života, nevadí nám barva pleti, víra, národnost. Nejsme však přáteli pseudosociálního státu, podporujícího svou politikou patologické jevy. Budeme zásadně vystupovat tak, abychom vyjádřili reálnou pravdu, nikoliv abychom „korektně“ rozšiřovali lež o solidaritě, ačkoliv není postavena na dobrovolnosti a ve skutečnosti se jedná o státem organizovanou loupež.
 • Budeme trvale a zásadně připomínat křesťanské kořeny, bez nichž by Evropa nebyla Evropou.
 • Budeme rozhodně a vytrvale vystupovat proti institutům, které rozbíjejí současnou přirozenou rodinu. V sociální politice týkající se dětí preferujeme opatření, která se v maximální míře přibližují rodinné péči. V sociální politice zaměřené na dospělé jedince vyžadujeme takové změny, aby pomáhala skutečně jen těm, kteří pomoc potřebují a jen po určenou dobu.
 • Budeme usilovat o změnu volebního zákona tak, aby ti, kdož jsou placeni státem, si jasně uvědomovali, že slouží státu, nikoliv stát jim. Týká se to všech zaměstnanců státu, poslanců, senátorů a dalších ústavních činitelů, prezidenta nevyjímaje.
 • Volební právo ztratí pachatelé trestných činů, a to až do doby, než jejich trest bude soudem zahlazen (vymazán z rejstříku trestů)

Ve vnitřním životě Koruny České budeme kromě jiného usilovat o toto:

 • Chceme, aby se z Koruny České stala skutečná politická strana a nikoliv jen spolek nostalgických, o vlastní nadřazenosti přesvědčených historiků, kterým stačí si v davu zazpívat císařskou hymnu nebo uspokojit své ego údajným spojením s aristokracií.
 • Chceme dosáhnout zrušení virtuálních MS.
 • Chceme dosáhnout zvýšení požadavků na nově přijaté členy a přijetí takových opatření, aby byli okamžitě zapojováni do politické práce. Považujeme za žádoucí stanovit minimálně šestiměsíční zkušební dobu. Důvodem k ukončení členství v této lhůtě může být kromě jiného i pasivita.
 • Jsme přesvědčeni, že jedním ze stálých úsilí by mělo být vytváření podmínek pro ekonomické a technické zajištění Monarchistických listů. Nesouhlasíme s rezignací na jejich vydávání.
 • Cítíme potřebu existence monarchistického informačního střediska, think–tanku monarchismu.
 • Rovněž cítíme potřebu zajištění stálé stranické kanceláře.
 • Pranýřujeme jakoukoliv snahu o omezování, cenzuru a pasivizaci, byť ze zdánlivě správných důvodů (jednotné vystupování strany navenek), a to minimálně do té doby, než strana začne být často vidět v médiích a dostane se více do povědomí občanů. Měřítkem dosažení tohoto cíle může být znatelné zvýšení volebního výsledku z dosavadních směšných 0,012 % nejméně na stonásobek. Teprve potom bude možné začít se obávat o dobré jméno a pověst strany. Zatím nemá co ztratit.


Výčet naší práce

Text, jímž jsme se rozloučili:

Parazitům odzvonilo

V roce 2011 v březnu jsme zveřejnili prohlášení Konzervativní platformy, ve kterém jsme vyjádřili naši nespokojenost s pasivitou Koruny České. Tato stagnace byla logickým důsledkem politické nejasnosti cílů i způsobu jejich dosažení. V prohlášení jsme vyjmenovali naše základní cíle a naši politickou orientaci.
Za situaci ve straně nesou zodpovědnost především lidé, kteří tvoří nejvyšší stranický orgán, především ovšem dlouholetý předseda strany Václav Srb. Jsme si vědomi, a jsme tomu rádi, že v předsednictvu sedí i poctiví lidé, kteří usilují o změnu správným směrem. Tvoří však téměř bezmocnou menšinu.
Od vydání našeho prohlášení až do listopadu 2011 jsme se pokoušeli ukázat směr, jakým by se měla strana ubírat. Ano, byl nekompromisní a politicky nekorektní. Žádali jsme a sami tak činili, aby se vedení strany vyslovovalo k současným ideologiím multikulturalismu, liberalismu a preferování všemožných menšin a patologií. Konstruktivní vnitrostranická diskuse na tato témata však nenastala. Jednodušší bylo obviňovat Konzervativní platformu z nečestných úmyslů. Byli jsme zatahováni do neplodných debat a obviňováni z anarchismu, protože naše aktivity nebylo téměř možné prosazovat „standardní cestou“, tedy věčným čekáním na schválení předsednictva. Inu, byť je situace ve straně jakákoliv a v politice třeba padají trakaře, tak je prý třeba čekat, až něco projde schválením předsednictva, byť by se na schválení mělo čekat i půl roku. Přes tohle pravidlo prý nejede vlak, a komu se to nelíbí, není konzervativec, ale revoluční živel. Tak nám bylo předhazováno porušování stanov, zřejmě rafinovaná metoda, jak tlumit probouzející se členskou základnu.
Před listopadovým sněmem KČ jsme se rozhodli činnost Konzervativní platformy ukončit. Veřejně jsme to oznámili a vydali výčet ze svých aktivit.
Odmítáme mísit konzervativní principy s levicovými a liberálními konstrukty. Na jedné straně odsuzovat politickou korektnost a na straně druhé ji přijímat a zbaběle dodržovat. Jedněmi ústy hovořit o monarchii a demokracii jako o rovnocenných principech. Nemíníme mlčet k diktátorským choutkám Evropské unie, která nikdy nebyla ani matným odleskem Svaté říše římské. Revoluční levicovou vizi evropského superstrátu pokládáme za zvrácenou. Nehodláme se řídit jakýmikoliv populistickými a kariérními přístupy, neboť jsme-li o něčem přesvědčeni jakožto pravdivém a fundamentálním, pak toto naše přesvědčení nepodléhá konjunkturálním potřebám. Rok jsme usilovali o nějakou změnu na půdě Koruny České a rok jsme byli ostrakizováni. Strana prý musí být navenek jednotná, což jsme prý „anarchisticky narušovali“. V čem tato jednota spočívá, jsme se však nedověděli. Vlastně ano – prý monarchie a návrat krále. Toto minimální a zároveň velmi široké vymezení má snad nespokojeného voliče přesvědčit, že návrat krále na trůn jako mávnutím kouzelné hůlky sám vyřeší všechny problémy? Tuhle impotentní myšlenku nejde sice brát vážně, ale v KČ takových myslitelů není nedostatek.
Jsme přesvědčeni, že restauraci monarchie musí předcházet návrat k tradičním, nadčasovým a mravně ukotveným principům, které plynou z víry v Boha. Monarchie je neslučitelná s principy, zavedenými do praxe francouzskou revolucí. Právě proto dnes žijeme v anarchii, která je důsledkem revoluce. Naprostá většina současných evropských monarchií je toho důkazem. Monarchové jsou oligarchickou mocí jen trpěni jako loutky či herci. V tom skutečně nevidíme podstatu monarchie a vedení státu - panovník má především panovat, k čemuž musí mít reálnou moc.
Dospěli jsme k závěru, že Koruna Česká je bohužel infiltrována lidmi, jejichž posláním je záměrně držet stranu v izolaci a politické neschopnosti, přičemž se v tomto shodujeme s ing. Václavem Makrlíkem, jehož jinak považujeme za našeho ideového rivala. Přejeme členské základně, aby rovněž pochopila stav strany a diskusní část příštího sněmu přinesla smysluplnější projevy, bez halasných pokryteckých apelů na pokoru s okázalými odkazy na posvátné texty Nového zákona.
Usoudili jsme, že další snaha o reformu Koruny České je v této chvíli ztrátou drahocenné komodity, kterou je čas. Tak tedy činíme radost plzeňskému spisovateli, který nás na začátku listopadového sněmu KČ veřejně označil za parazity. Podle něj by Koruna Česká neměla dělat vlastně nic. Má jen pokorně čekat na apokalypsu. Tím ukončujeme své členství v této politické straně a budeme pokračovat v naší činnosti jakožto občanského sdružení. Vyčkávání na apokalypsu nevidíme jako efektivně využitý čas. Již dlouho před generálním sněmem jsme založili monarchistické občanské sdružení MONOS, na jehož půdě hodláme nadále realizovat činnosti, které jsme se snažili realizovat v Koruně České. Zveme k této práci každého poctivého konzervativce a monarchistu, jemuž záleží na spravedlnosti, obecném dobru a osudu této země.

 


WebArchiv - archiv českého webu


Novinky emailem

Facebook

Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com

Anketa

Nová monarchistická politická strana - co vy na to?