Banner

Stanovy

Článek I.

Název a sídlo sdružení

(1) Plný název "Monarchistické občanské sdružení". Používané zkratky: MONOS nebo MonO.S.
(2) Sídlo sdružení je v Praze 4, Plickova 566/13, PSČ 149 00.
(3) Sdružení působí na celém území ČR.

Článek II.

Právní postavení sdružení

(1) Sdružení je dobrovolné, nezávislé a sdružuje členy na základě společného zájmu.
(2) Sdružení je právnickou osobou, vzniklou na základě zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů.

Článek III.

Cíl činnosti

Cílem činnosti sdružení je podpora myšlenek monarchismu jako stabilizujícího demokratického systému. Sdružení zprostředkovává výměnu názorů o politických systémech a podporuje otevřenou veřejnou debatu o nich v České republice. Soustřeďuje politologickou literaturu a působí jako vzdělávací a výzkumný institut. Vydává periodické i neperiodické publikace, tiskem i prostřednictvím internetu, organizuje a podporuje přednášky, semináře a workshopy a jiné aktivity za účelem šíření idejí svobodné společnosti se zvláštním důrazem na monarchismus. Za tím účelem spolupracuje s dalšími organizacemi s podobným zaměřením.

Článek IV.

Členství

(1) Členem sdružení mohou být fyzické osoby starší 15 let, které souhlasí se stanovami a cíli sdružení a jsou trestně bezúhonné.
(2) O přijetí za člena sdružení rozhoduje na základě písemné nebo elektronické přihlášky výbor sdružení.
(3) Přijetím přihlášky vzniká dočasné zkušební členství, které může být výborem sdružení kdykoliv ukončeno bez udání důvodů. Plnoprávné členství vzniká po uplynutí 6 měsíců ode dne přijetí.
(4) Dokladem členství je potvrzení o členství, vydané výborem sdružení a opatřené podpisem předsedy.
(5) Členství zaniká:
a) vystoupením člena písemným nebo elektronickým oznámením výboru;
b) úmrtím člena;
c) zrušením členství ve zkušební lhůtě;
d) zrušením členství na základě rozhodnutí výboru;
e) nezaplacením členských příspěvků
f) zánikem sdružení.

Článek V.

Práva a povinnosti členů

(1) Člen má zejména tato práva:
a) podílet se na činnosti sdružení;
b) účastnit se valné hromady, hlasovat a volit do orgánů sdružení;
c) být volen, pokud dosáhne 21 let věku, do orgánů sdružení;
d) obracet se na orgány sdružení s podněty a stížnostmi a žádat o jejich vyjádření.
(2) Člen ve zkušební době má stejná práva jako plnoprávný člen
(3) Člen je zejména povinen:
a) platit členské příspěvky, a to způsobem a ve výši, jak rozhodne valná hromada;
b) aktivně plnit poslání sdružení;
c) dodržovat tyto stanovy a jednat v souladu s cíly sdružení.

Článek VI.

Orgány sdružení

Orgány sdružení jsou:
valná hromada;
výbor;
předseda;
jednatel;
revizor;
místní organizace;
poradní výbor.

Článek VII.

Valná hromada

(1) Valná hromada je nejvyšším orgánem sdružení.
(2) Valnou hromadu tvoří všichni členové sdružení.
(3) Valnou hromadu svolává výbor podle potřeby, nejméně však jednou za rok. Výbor svolá valnou hromadu vždy, když o to požádá nejméně jedna třetina členů sdružení. Valná hromada je považována za svolanou, pokud výbor rozešle elektronickou poštou pozvánky všem členům sdružení nebo vystaví takovou pozvánku na pevně určené adrese na internetu. Valná hromada musí být svolána nejméně dvacet dnů před termínem konání.
(4) Valná hromada zejména:
a) rozhoduje o změnách stanov sdružení;
b) schvaluje úkoly sdružení pro příslušné období, výroční zprávy o činnosti a hospodaření sdružení předkládané výborem, rozpočet sdružení a uzávěrku hospodaření;
c) volí na dobu tří let členy výboru a na dobu pěti let revizora;
d) rozhoduje o výši a způsobu úhrady členských příspěvků a o osvobození od nich;
e) rozhoduje o odvolání člena při zrušení členství;
f) rozhoduje o zrušení sdružení;
g) schvaluje zprávu o výsledcích revizí a kontrolní činnosti předkládanou revizorem;
h) rozhoduje o všech dalších otázkách, které jí předloží k rozhodnutí výbor nebo revizor.
(5) Valná hromada je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů. Nesejde-li se potřebný počet členů do 60 minut, může se usnášet nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů.
(6) Hlasovací právo členů sdružení je rovné. Musí být vykonáno osobně a nelze je přenést na jinou osobu plnou mocí.
(7) O změně stanov sdružení a o zrušení sdružení rozhoduje valná hromada většinou všech členů.
(8) Ze zasedání valné hromady se pořizuje zápis a jednatel zajistí, aby tento zápis byl do 30 dnů ode dne konání valné hromady vhodnou a dostatečnou formou zpřístupněn všem členům sdružení, a zůstal takto zpřístupněn nejméně po dva roky od konání valné hromady. Vystavení zápisu na pevně určené adrese na internetu se pro účely tohoto odstavce považuje za vhodnou a dostatečnou formu zpřístupnění.

Článek VIII.

Výbor sdružení

(1) Výbor je výkonným orgánem sdružení, který je ze své činnosti odpovědný valné hromadě.
(2) Výbor má nejméně tři členy. O počtu členů výboru rozhoduje valná hromada.
(3) Výbor řídí činnost sdružení v období mezi zasedáními valné hromady.
(4) Výbor svolává předseda, v jeho nepřítomnosti místopředseda, a to nejméně pětkrát ročně. Způsob a lhůty svolání stanoví výbor interně. Za plnoprávné jednání výboru se považuje i takové, jež se koná prostřednictvím elektronických médií.
(5) Výbor zejména:
a) volí ze svých členů předsedu a místopředsedu;
b) koordinuje činnost sdružení;
c) svolává valnou hromadu;
d) zpracovává podklady pro rozhodování valné hromady a překládá jí výroční zprávu o činnosti sdružení;
e) rozhoduje o přijetí za člena sdružení;
f) rozhoduje o složení poradního výboru;
g) projednává záležitosti předložené členy sdružení.
(6) K zajištění činnosti sdružení může výbor zřídit sekretariát sdružení a zaměstnávat a propouštět zaměstnance sdružení.
(7) Výbor je usnášeníschopný, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů. Nestanoví-li výbor jinak, jsou jeho zasedání neveřejná; kromě členů předsednictva má na ně přístup revizor.
(8) Výbor rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy.
(9) Až do konání první valné hromady vykonává funkci výboru přípravný výbor sdružení ve smyslu § 6, odst. 2, zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů.
(10) Funkce členstva výboru zaniká
a) skončením členství ve sdružení
b) rezignací
c) uplynutím funkčního období a zvolením nového výboru
d) odvoláním valnou hromadou
(11) Za člena, jehož členství zaniklo podle odst. 10 písm. a) nebo b) může výbor kooptovat jiného člena z řad členů sdružení. Členství kooptovaného člena výboru trvá do nejbližší valné hromady.

Článek IX.

Funkcionáři výboru

(1) Předseda je fyzická osoba, která zastupuje sdružení navenek jako jeho statutární orgán a jedná jeho jménem. Předsedu volí a odvolává výbor ze svých řad. Je ze své činnosti výboru odpovědný.
(2) Předseda podepisuje za sdružení, a to tak, že k vytištěnému nebo vypsanému názvu sdružení připojí svůj podpis.
(3) V době nepřítomnosti v ČR, nemoci či jiné překážky zastupuje předsedu místopředseda.
(4) V hospodářských věcech jedná jménem sdružení samostatně také hospodář sdružení.
(5) Osoby oprávněné jednat jménem sdružení mohou udělit plnou moc k zastupování další osobě.
(6) Výbor může jmenovat z řad členů jednatele, který řídí administrativu sdružení, řídí sekretariát a vykonává další činnosti podle rozsahu pověření.
(7) Revizor je fyzická osoba, která působí jako kontrolní orgán sdružení. Ze své činnosti je odpovědný valné hromadě. Revizor nesmí být členem výboru ani jednatelem. Vykonává dohled nad hospodařením sdružení, upozorňuje na zjištěné nedostatky a podává návrhy na jejich odstranění. Kontrolu provádí nejméně jednou ročně.
(8) Pro zasedání valné hromady vypracovává revizor zprávu o výsledcích revizí a kontrolní činnosti.

Článek X.

Poradní výbor

(1) Poradní výbor je čestným orgánem sdružení, do něhož jsou s jejich souhlasem jmenovány fyzické osoby z oblasti vědy, kultury, politiky, školství apod., požívající vysoké společenské prestiže, které mají zájem spolupracovat se sdružením a pomáhat mu v jeho poslání.
(2) Složení poradního výboru stanoví výbor z osob, které se sdružením dlouhodobě spolupracují. Členové poradního výboru mohou být členy sdružení, avšak nesmějí být členy jeho orgánů. Členství v poradním výboru je čestné a není na ně právní nárok. Počet členů poradního výboru není omezen.
(3) Členové poradního výboru mají právo vystoupit na valné hromadě, účastnit se jednání výboru a požádat kdykoli výbor o vyjádření k otázkám, souvisejícím s činností sdružení.
(4) Postavení poradního výboru a jeho členů může dále vymezit výbor.

Článek XI.

Místní organizace

(1) Místní organizace mohou založit členové sdružení v kterékoli lokalitě ČR.
(2) Minimální počet členů místní organizace činí 3 osoby .
(3) O výboru místní organizace platí obdobně ustanovení článku VIII.
(4) Místní organizace vede samostatně své hospodaření.

Článek XII.

Zásady hospodaření

(1) Sdružení je neziskovou organizací a hospodaří s movitým i nemovitým majetkem. Sdružení je neziskovou organizací. Případné příjmy budou tvořit dary, dotace a granty a budou používány na činnost sdružení. Dalšími příjmy mohou být příjmy z činnosti, která je v souladu s cíli sdružení (vydavatelská, přednášková aj. činnost). Všechny tyto příjmy musí být použity na realizaci zájmové činnosti podle čl. III.
(2) Sdružení může uzavřít smlouvu o spolupráci s právnickou osobou pro finanční zajištění svých aktivit.
(3) Za hospodaření sdružení odpovídá výbor, který předkládá valné hromadě zprávu o hospodaření, včetně finanční závěrky.
(4) Hospodaření se uskutečňuje podle rozpočtu schváleného valnou hromadou.

Článek XIII.

Zánik sdružení

(1) Sdružení zaniká:
a) dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným sdružením z rozhodnutí valné hromady;
b) rozhodnutím oprávněného orgánu státní správy (ministerstva).
(2) Zaniká-li sdružení dobrovolným rozpuštěním, rozhodne současně valná hromada o způsobu majetkového vypořádání.

Článek XIV.

Závěrečná ustanovení

(1) Sdružení může na základě rozhodnutí valné hromady vydat organizační a jednací řád sdružení.
(2) Sdružení má právo v souladu s cíli své činnosti obracet se na státní orgány s peticemi.

 

Stanovy ke stažení

 


WebArchiv - archiv českého webu


Novinky emailem

Facebook

Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com

Anketa

Nová monarchistická politická strana - co vy na to?