Banner

Kakánie

Slavná kapitola z knihy Roberta Musila "Muž bez vlastností".

 

 

 

Ve věku, kdy člověk ještě považuje všechny záležitosti u krejčího a u kadeřníka za důležité a rád se na sebe dívá do zrcadla, často si také představuje nějaké místo, kde by chtěl strávit život, nebo alespoň místo, na němž pobývat je stylové, i když cítí, že by tam pro svou osobu rád nebyl. Jednou takovou nutkavou představou je teď už dlouho jakési superamerické město, kde všechno spěchá nebo stojí se stopkami v ruce. Vzduch a země vytvářejí mraveniště protkané mnoho-poschoďovými dopravními tepnami. Nadzemní dráhy, pozemní dráhy, podzemní dráhy, zásilky lidí přepravovaných potrubní poštou, řetězy automobilů se řítí horizontálně, rychlovýtahy pumpují davy vertikálně z jedné dopravní roviny na druhou; člověk přeskočí na dopravních uzlech z jednoho pohybového zařízení do druhého, je bez úvahy vsát a stržen jejich rytmem, který mezi dvěma hřímajícími rychlostmi udělá synkopu, pomlku, malou dvacetivteřinovou mezeru, v intervalech tohoto všeobecného rytmu vymění jeden s druhým chvatně několik slov, otázky a odpovědi do sebe zapadají jako součástky strojů, každý člověk má jen docela přesně vymezené úkoly, povolání jsou seskupena na určitých místech, jí se v pohybu, zábavy jsou soustředěny do jiných částí města a zase jinde stojí věže, kde nalezneme ženu, rodinu, gramofon i duši. Napětí a uvolnění, činnost a láska jsou časově přesně odděleny a odváženy na základě důkladných laboratorních zkušeností. Setká-li se někdo při některé z těchto činností s obtížemi, prostě toho nechá; neboť najde něco jiného nebo příležitostně lepší cestu, nebo někdo jiný najde tu cestu, kterou on minul; to nikterak nevadí, kdežto ničím se nepromrhá tolik společné síly jako domýšlivostí, že někdo je povolán k tomu, aby šel neochvějně za určitým osobním cílem. Ve společenství protkaném silami vede každá cesta k správnému cíli, jen když člověk příliš dlouho neváhá a neuvažuje. Cíle jsou vytyčeny v krátkých vzdálenostech; ale i život je krátký, člověk tak z něho vytěží maximum toho, čeho lze dosáhnout, a víc ke štěstí nepotřebuje, neboť to, čeho dosáhne, formuje duši, kdežto to, co chce, aniž je to splnitelné, duši jenom deformuje; aby byl šťasten, záleží jen velice málo na tom, co chce, nýbrž jedině na tom, čeho dosáhne. Kromě toho zoologie učí, že se ze součtu redukovaných individuí může velice dobře skládat geniální celek.
Není vůbec jisté, že se to tak stane, ale takové představy náležejí k cestovním snům, v nichž se zrcadlí pocit neustálého pohybu, jenž nás unáší s sebou. Jsou povrchní, neklidné a krátké. Bůhví co se opravdu uskuteční. Řeklo by se, že máme každou minutu počátek v ruce a že by bylo třeba vytvořit plán pro nás pro všechny. Když se nám to s těmi rychlostmi nelíbí, udělejme něco jiného! Například něco docela pomalého, se štěstím povívajícím jako závoj, tajuplným jako mořský hlemýžď a s hlubokým kravským pohledem, o němž blouznili už staří Řekové. Ale tak tomu vůbec není. Ono to má v ruce nás. Člověk v tom jede ve dne v noci a dělá v tom také ještě všechno ostatní; holí se, jí, miluje, čte knihy, vykonává své povolání, jako kdyby čtyři stěny stály, a nepříjemné je jenom to, že stěny jedou, aniž to pozorujeme, a vyhazují dopředu své koleje jako dlouhá, hmatavě zakřivená tykadla, aniž víme kam. A mimoto chceme ještě také sami pokud možno patřit k silám, které určují vlak času. To je velice nejasná úloha, a stává se, že se krajina, když po delší přestávce vyhlédneme ven, změnila; co tu kolem nás ubíhá dozadu, už nás minulo, protože tomu nemůže být jinak, ale při vší odevzdanosti v nás stále víc nabývá převahy pocit, jako bychom byli přejeli cíl nebo se octli na nesprávné trati. A jednoho krásného dne je tu bouřlivá potřeba: Vystoupit! Vyskočit! Touha být zastaven, nevyvíjet se dál, uváznout, vrátit se k bodu, který leží před nesprávnou odbočkou! A za starých zlatých časů, kdy ještě existovalo Rakouské císařství, mohl člověk v takovém případě opustit vlak času, nasednout do obyčejného vlaku obyčejné železnice a jet zpátky do vlasti.

Tam, v Kakánii, v tom už zaniklém, nepochopeném státě, jenž byl v tak mnohém příkladný a nedostalo se mu za to uznání, existovalo také tempo, ale nikoli příliš velké tempo. Kdykoli člověk v cizině pomyslil na tuto zemi, vytanula mu před očima vzpomínka na bílé, široké, blahobytné silnice z doby pěšího putování a dostavníků, které ji protkávaly všemi směry jako řeky pořádku, jako stuhy ze světlého vojenského cvilinku a objímaly kraje papírově bělostnou paží státní správy. A jaké kraje! Byly tam ledovce a moře, kras a česká žitná pole, noci na Jadranu, vrzající neklidem cvrčků, a slovenské vesnice, kde kouř stoupal z komínů jako z vyhrnutých nosních dírek a víska se choulila mezi dvěma kopečky, jako by země pootevřela rty, aby mezi nimi ohřála své děťátko. Ovšemže po těchto silnicích jezdily také automobily; ale nikoli příliš mnoho automobilů! I tady se připravovalo dobytí vzdušného prostoru; ale nikoli příliš intenzivně. Občas se vyslala loď do jižní Ameriky nebo do Východní Asie; ale nikoli příliš často. Neměli tu ctižádost hospodářsky a mocensky ovládnout svět; seděli zde uprostřed Evropy, kde se protínají staré světové osy; slovům kolonie a zámoří se naslouchalo jako něčemu dosud nevyzkoušenému a vzdálenému. Libovali si zde v přepychu; ale zaboha ne v tak přejemnělém jako Francouzi. Pěstovali sport; ale ne tak bláznivě jako Anglosasové. Vydávali spoustu peněz na armádu; ale bylo to vždycky jen právě tolik, aby bezpečně zůstali druhou nejslabší velmocí na světě. Také hlavní město bylo o malinko menší než všechna ostatní největší města světa, ale přece o poznání větší, než jsou pouhá velkoměsta. A tuto zemi spravovala osvíceně, skoro nepostřehnutelně, způsobem, jenž opatrně ulamoval všechny hroty, nejlepší byrokracie Evropy, jíž bylo možno vytknout jen jedinou chybu; že génia a geniální podnikavost u soukromých osob, které k tomu nebyly vyvoleny urozeným rodem nebo příkazem státu, pokládala za opovážlivost a drzost. Ale kdo si dá rád líbit, aby nepovolaní mluvili do jeho věcí! A kromě toho byl v Kakánii za hulváta považován vždycky jenom génius, ale nikdy, jak se to dělo jinde, už hulvát za génia.

Vůbec, kolik podivuhodného by se dalo říci o této zaniklé Kakánii! Byla například císařská královská a byla císařská a královská; jedno z těchto dvou označení c.k. nebo c. a k., tedy k. k. nebo k. a k., tam měla každá věc a každá osoba, ale přesto bylo zapotřebí vyznat se v okultních vědách, aby člověk vždycky rozeznal, která zařízení a které lidi je správné jmenovat c.k. a které c. a k. Písemně se nazývala Rakousko-uherská monarchie a ústně si dávala říkat Rakousko; tedy jménem, kterého se se slavnostní státní přísahou vzdala, ale které si ponechávala při všech citových záležitostech, na znamení, že city jsou právě tak důležité jako státní právo a že předpisy neznamenají pravou vážnost života. Podle ústavy byla liberální, ale vládlo se v ní klerikálně. Vládlo se klerikálně, ale žilo se svobodomyslně. Před zákonem si byli všichni občané rovni, ale ne všichni byli právě občané. Měli tam parlament, který používal své svobody tak vydatně, že byl obvykle zavřený; ale měli také jeden nouzový paragraf, s nímž vystačili i bez parlamentu, a pokaždé, když se už kdekdo radoval z absolutismu, nařídila koruna, že je třeba přece jen zase vládnout parlamentárně. Takových událostí bylo v tomto státě mnoho a k nim náleží také ony národnostní boje, které k sobě právem přitahovaly zvědavost Evropy a které jsou dnes líčeny naprosto nesprávně. Byly tak prudké, že se kvůli nim několikrát do roka zadrhla a zastavila státní mašinerie, ale v dobách mezi tím a v státních přestávkách všichni spolu znamenitě vycházeli a tvářili se, jako by se nic nestalo. A také se doopravdy nic nestalo. Pouze odpor každého člověka ke snahám každého jiného člověka, v němž jsme dnes všichni zajedno, vyvinul se v tomto státě již záhy a takřka v sublimovaný ceremoniel, který by byl mohl mít ještě dalekosáhlé následky, kdyby jeho vývoj nebyl býval předčasně přerušen katastrofou.

Neboli nejen se tam vystupňoval v kolektivní cit odpor vůči spoluobčanu, nýbrž i nedůvěra vůči vlastní osobě a jejímu osudu tam nabyla charakteru hluboké sebejistoty. V této zemi se jednalo - a to občas s vášnivostí vystupňovanou na nejvyšší míru a jejími následky - vždycky jinak, než se smýšlelo, nebo se smýšlelo jinak, než se jednalo. Nezasvěcení pozorovatelé to pokládali za roztomilost nebo dokonce za slabost podle jejich mínění ryze rakouského charakteru. Ale to bylo nesprávné; a je vždycky nesprávné vysvětlovat jevy v nějaké zemi prostě charakterem jejích obyvatelů. Neboť obyvatel nějaké země má přinejmenším devět charakterů, charakter svého povolání, národní, státní, třídní, zeměpisný charakter, charakter svého pohlaví, charakter uvědomělý, neuvědomělý a snad ještě i soukromý; spojuje je v sobě, ale rozpadá se jimi a není vlastně ničím než malou úžlabinou, vymletou těmito nesčetnými stružkami, kotlinou, do níž se vsakují a zase z ní vytryskují, aby naplnily spolu s jinými potůčky jinou úžlabinu. Proto má každý obyvatel země ještě i desátý charakter, a tím není nic jiného než pasivní fantazie nevyplněných prostorů; dovoluje člověku všechno kromě jediného: aby bral vážně to, co dělá jeho nejméně devět ostatních charakterů a co se s nimi děje; jinými slovy tedy, právě to, co by jej mělo naplňovat. Tento, jak nutno přiznat, nesnadno popsatelný prostor je v Itálii zabarven a utvářen jinak než v Anglii, protože to, co z něho viditelně vyniká, má jinou barvu a jiný tvar, a přece je tu i tam stejný, je to právě jen prázdný, neviditelný prostor, v němž stojí skutečnost jako městečko ze stavebnice, které opustila fantazie.

Pokud to vůbec dovedou postřehnout všechny oči, událo se toto v Kakánii, a v tom byla Kakánie, aniž to svět ještě věděl, nejpokročilejším státem; byla státem, který se sám už jenom automaticky účastnil svého života, lidé v něm byli negativně svobodní, měli neustále pocit nepostačujících důvodů vlastní existence a byli omýváni velkou fantazií toho, co se neudálo, nebo co se událo, ale nikoli neodvolatelně, jako dechem oceánů, z nichž lidstvo povstalo.

Stalo se, říkali tam, když se jiní lidé jinde domnívali, že se bůhvíco událo; bylo to zvláštní slovo, které se jinak nikde v němčině nebo v jiné řeči nevyskytovalo, v jehož vyřčení se skutečnosti a rány osudu stávaly tak lehoučkými jako peříčka a myšlenky. Ano, navzdory mnohému, co mluví proti tomu, byla Kakánie snad přece jen zemí pro génie; a pravděpodobně na to také zašla.

 

Vydalo nakladatelství Argo v roce 1998. Překlad Anna Siebenscheinová

 

 

 

Přidat komentář

Komentáře pod články přímo reflektují úroveň pisatelů a provozovatel tohoto webu za ně nemůže být činěn zodpovědným.


Bezpečnostní kód
Obnovit

Komentáře   

 
0 # Kakánie - MONOS - monarchistické občanské sdruženíFirstWindy 2017-10-17 18:30
I see you don't monetize your blog, don't waste your traffic, you can earn additional bucks every month because you've got high quality content.
If you want to know how to make extra money, search for:
Mrdalekjd methods for $$$
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
0 # Kakánie - MONOS - monarchistické občanské sdruženíBernadetteX 2017-10-15 01:50
I see your page needs some fresh posts. Writing manually takes a lot of time, but there is tool for
this time consuming task, search for; Wrastain's tools for content
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
0 # Kakánie - MONOS - monarchistické občanské sdruženíC++ Qt 12 2017-10-05 13:38
Can you do a how realistic is for Stormwind? From World of
Warcraft? I think it would make an awesome castle overview!
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
0 # Kakánie - MONOS - monarchistické občanské sdruženíArticles 2017-10-05 08:46
James was not only funny but also very helpful. He breaks everything down to where anyone
can understand it. I'm currently taking English Comp II.
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
0 # Kakánie - MONOS - monarchistické občanské sdruženíArticles 2017-09-30 08:01
I remember the time I wished to be a fantasy writer.

Then I realized I don't feel no joy from it that I feel from reading one.
When writing you decide the beginning, mid, and end, then build up the
rest on it. which just felt like a chore. my general
idea was that I also get to enjoy the story while writing just like a reader would.



Well that just means I'm a consumer and not a maker.
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
0 # Kakánie - MONOS - monarchistické občanské sdruženíArticles 2017-09-30 03:05
Nice Case Study and good lesson.
Dont sit on your ass, dont be cocky and try to be ahead
of the game. A good lesson thx.
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
0 # Kakánie - MONOS - monarchistické občanské sdruženíBaby Shark Song 2017-09-27 10:35
"and develop professional writting ability"
was that deliberate? 'Cause it was hilarious!
:D
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
0 # Kakánie - MONOS - monarchistické občanské sdruženíArticles 2017-09-25 04:19
Whats better blonds or brunets ? I personality prefe r blonds they are more crazy in bed.
just saying.
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
0 # Kakánie - MONOS - monarchistické občanské sdruženíarabic translation 2017-09-24 22:05
It has in no way been easier to judge between the interpretation services, as all consumer opinions and testimonials are gathered in identical part of the country as a service to you to pick the best.
Bolt bad je sais quoi and as a result bad face alongside consulting any paraphrase
website reviews. Utterly written testimonials
choice manual you through the approach of selecting the song and only transfiguration waiting that will-power angry your needs.
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
0 # Kakánie - MONOS - monarchistické občanské sdruženíPickWriters reviews 2017-09-23 19:31
Businesses are erasing the boundaries between nations and as a result,
communication play the essential role in expanding your reach
as entrepreneur. Communication, in this matter, is the ability to mutate between any cant pair there is and
the transfer services increase has made it calm easier.
You righteous from to persuade sure-fire the circle you trusteeship your rendition offers legitimate help, which can be verified beside checking the reviews of the
fastidious one.
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
0 # Kakánie - MONOS - monarchistické občanské sdruženíPickWriters reviews 2017-09-06 15:26
Businesses are erasing the boundaries between nations and as a upshot, communication compete with the requisite portion in expanding your reach as
entrepreneur. Communication, in this fact, is the genius
to translate between any intercourse brace there is and the transfer services bourgeon has
made it disinterested easier. You righteous be enduring to change sure-fire the circle you depute your transference offers objective serving,
which can be verified through checking the reviews of
the particular one.
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
0 # Kakánie - MONOS - monarchistické občanské sdruženíhow you can help 2017-08-28 01:38
I visited various websites except the audio feature for audio songs existing at this web page is
genuinely excellent.
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
0 # Kakánie - MONOS - monarchistické občanské sdruženíAbout his 2017-08-25 03:48
You have made some good points there. I looked on the web for more
info about the issue and found most people will go along with your views on this site.
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
0 # Kakánie - MONOS - monarchistické občanské sdruženífoot pain ball 2017-06-21 22:16
Loving the info on this web site, you have done outstanding job on the posts.


my homepage :: foot pain ball
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
0 # Kakánie - MONOS - monarchistické občanské sdruženíheel lifts 2017-06-01 12:26
I leave a comment when I appreciate a article on a site or if I have something to valuable
to contribute to the discussion. It's triggered by the sincerness communicated in the post I read.

And after this article Kakánie - MONOS - monarchistické
občanské sdružení. I was actually moved enough to drop a thought :-P I
do have some questions for you if you do not mind.
Is it just me or do a few of these remarks look like left by brain dead people?
:-P And, if you are writing at other online sites, I would like to follow you.

Would you make a list all of all your social sites like
your twitter feed, Facebook page or linkedin profile?


Feel free to surf to my site ... heel lifts
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
0 # Kakánie - MONOS - monarchistické občanské sdruženíqueensmedallion.com 2017-05-13 01:42
If you would like to take a good deal from this piece
of writing then you have to apply these techniques to your won web site.
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
0 # Kakánie - MONOS - monarchistické občanské sdruženíСайт 2017-04-29 19:49
Amazing things here. I am very satisfied to see your post. Thanks so
much and I'm looking ahead to contact you. Will
you kindly drop me a mail?
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
0 # Kakánie - MONOS - monarchistické občanské sdruženípriceline 2017-04-28 02:01
Hey there, I think your site might be having browser compatibility issues.
When I look at your blog in Firefox, it looks fine but when opening in Internet Explorer, it has some
overlapping. I just wanted to give you a quick
heads up! Other then that, amazing blog!
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
0 # Kakánie - MONOS - monarchistické občanské sdruženíkewvineyards.com 2017-04-24 12:23
Usually I do not read article on blogs, however I would like to say that this
write-up very pressured me to check out and do so! Your writing taste has been amazed me.

Thank you, quite nice article.
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
0 # Kakánie - MONOS - monarchistické občanské sdruženílaser3d.centr.pl 2017-04-20 08:36
It's great that you are getting ideas from this article
as well as from our discussion made at this place.



Feel free to surf to my weblog; laser do cięcia metalu 3d (laser3d.centr.pl)
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
0 # Kakánie - MONOS - monarchistické občanské sdruženíwhiskas karmy 2017-04-19 19:09
I am really loving the theme/design of your web site. Do you ever run into any browser compatibility problems?
A handful of my blog visitors have complained about my site not working correctly in Explorer
but looks great in Safari. Do you have any suggestions to help fix this issue?


Also visit my webpage :: whiskas karmy
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
0 # Kakánie - MONOS - monarchistické občanské sdruženíkarmy dla kotów 2017-04-14 16:23
I appreciate, cause I found exactly what I used to be taking a look for.

You have ended my 4 day long hunt! God Bless you man. Have a nice day.
Bye

my web-site karmy dla
kotów
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
0 # Kakánie - MONOS - monarchistické občanské sdruženíkarma dla kota 2017-04-12 12:28
Just wish to say your article is as astounding. The clarity on your
post is simply excellent and i can think you are an expert on this subject.
Well together with your permission let me to seize your RSS feed
to keep up to date with approaching post. Thanks a million and please keep up the rewarding work.


my webpage: karma dla kota
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
0 # Kakánie - MONOS - monarchistické občanské sdruženíkarma dla kotów 2017-04-12 09:44
Hmm it looks like your website ate my first comment (it was super
long) so I guess I'll just sum it up what I
had written and say, I'm thoroughly enjoying your blog.
I as well am an aspiring blog writer but I'm still new to everything.
Do you have any recommendations for newbie blog writers?
I'd certainly appreciate it.

Feel free to surf to my webpage ... karma dla kotów
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
0 # Kakánie - MONOS - monarchistické občanské sdruženíkarma dla kota 2017-04-11 14:11
An impressive share! I have just forwarded this
onto a friend who has been conducting a little research on this.
And he in fact ordered me lunch because I stumbled upon it for him...
lol. So allow me to reword this.... Thanks
for the meal!! But yeah, thanx for spending the time to discuss this matter here on your
website.

Here is my homepage - karma dla kota
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
0 # Kakánie - MONOS - monarchistické občanské sdruženívisaxinum 2017-04-05 02:02
As the admin of this web page is working, no question very quickly
it will be famous, due to its quality contents.
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
0 # Kakánie - MONOS - monarchistické občanské sdruženívisaxinum 2017-03-16 17:03
Howdy! I could have sworn I've been to this website before but after looking at a few of the articles I realized it's new to me.
Nonetheless, I'm certainly happy I stumbled upon it
and I'll be book-marking it and checking back frequently!



Feel free to surf to my blog visaxinum
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 

 


WebArchiv - archiv českého webu


Novinky emailem

Facebook

Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com

Anketa

Nová monarchistická politická strana - co vy na to?