Banner

Dopis generálnímu řediteli České televize

IMIGRACE, III. SVĚTOVÁ VÁLKA A NAŠE VLAST

Motto:
„Bude-li každý z nás z křemene, je celý národ z kvádrů“
Jan Neruda

 

 

Pane řediteli,

velmi mne mrzí Vaše dlouhodobé mlčení, jímž dáváte najevo ostentativní opovrhování názory plnohodnotných občanů naší vlasti a Vašich koncesionářských poplatníků - zvláště nyní v těžké válce, kterou naše země vede nejen o svobodu a nezávislost budoucích generací, ale dokonce o holé přežití vlastního národa. A Vy štědře rozdáváte - za naše peníze - bohatý vysílací prostor lidem, které pro jejich demagogické manipulování s diváky lze bez nejmenších skrupulí označit za hanebné vlastizrádce.

 

Argumentace hostů pondělních a úterních UK (Tomáš Halík, Peter Moreé,...) jsou výmluvnou ukázkou katastrofální choromyslné snahy o etnicko-sociální a kulturně-náboženskou fúzi všech obyvatel v tavicím kotli zvaném Evropa.

To ovšem není nic nového pod sluncem - je to jen další (pro někoho více, pro jiného méně) průhledný pokus "oklikou" realizovat zločinný komunistický model unifikování, "zglajchšaltování" všech lidí - pod rouškou dávného hesla Francouzské revoluce "Rovnost, volnost, bratrství".

Ideovým východiskem pro demagogické ovládnutí mas jsou stále stejné marxistické lži o člověku "vylíhnutém" (vyvinutém) z opice stejně jako naivní pomatená víra, že některé rostliny si v procesu tzv. evoluce "vymyslely", že si nechají své květy opylovat větrem (anemofilní) a jiné se naopak "po zralé úvaze rozhodly" (možná díky své "vyspělejší" nervové soustavě) dát přednost včelám (entomofilní).

Všechny tyto fantasmagorické, zaslepené a zpupně pyšné bludy cílevědomě usilovaly o to, aby z velké knihy Přírody byl "vymazán" podpis jejího geniálního Autora - Prvotní příčiny celého Universa - Boha Stvořitele a jeho pevně stanovených zákonů - Desatera přikázání. Neexistuje-li Bůh - jediný Původce všeho a spravedlivý Zákonodárce -, může se člověk postavit na Jeho místo a sám svévolně rozhodovat o tom, co je dobré a zlé (viz zvrácené zákony USA / EU).

Kdo však moudré zákony Desatera ctí a respektuje, chová se jako rozumný člověk, který si před spuštěním nového přístroje či nastartováním automobilu přečte návod k použití - tak má naději, že mu ty věci budou spolehlivě a dlouho sloužit. Jen nepředložený zbrklý nedočkavec nebo úplný hlupák lije do benzínového motoru naftu.

Právě toto však obrazně dělali tvůrcové (nejen) zmíněné VFR - výsledkem byly statisíce zohavených a bezhlavých těl za pár týdnů jejich hrůzovlády (je překvapující, že Francouzi toto tragické období svých dějin stále oslavují; podobně jako někteří naši spoluobčané dosud obdivně vzhlížejí k husitským násilníkům, přestože turisté z celého světa k nám - právem - přijíždějí obdivovat právě to, co husité nestačili zničit..).

Tvůrci VFR i dalších krvavých revolucí - především 1. barevné - "rudé" - revoluce v Petrohradu, jež v důsledku způsobila obrovské utrpení stamilionům lidí, se sami usvědčili ze lži: může někdo mluvit o bratrství či sesterství bez společného otce? A právě proto všechny systémy, jakékoli "ismy", jež se pokoušejí odstranit našeho společného nebeského Otce, musí zákonitě skončit obrovským bolestným krachem - který však v okamžiku jejich zhroucení pohltí miliony vinných i nevinných lidí - rádoby fiktivních bratrů a sester..

Etnicko-sociálně a nábožensko-kulturně unifikovaná Evropa je však jen další fází dobře patrného procesu postupného a chladnokrevně programovaného uskutečňování NWO (Nového světového řádu - správně NEřádu) na celé planetě.

Vstupujeme do nové éry: univerzální produkt sociálního inženýrství - geneticky modifikovaný euro/světo-občan je vychováván k povinné absolutní toleranci všeho, co mu státní moc ukládá pod záminkou svobody a lidských práv (případně bezpečnosti), a současně pod hrozbou vyloučení z "civilizované" společnosti nebo přímo fyzické likvidace.

Nový "komsomolský" občan "Svazu bruselských sovětů" (EU) již nebude cítit žádnou potřebu vlastenectví či touhu po ní, po intimním rodinném zázemí, nezávislosti, svobodě, volném prostoru, čistém vzduchu, vodě, potravinách,... Bude totálně ovládaným robotem obludného celosvětového soustrojí, semletým zrníčkem v multietnickém a multikulturním "karbanátku", který musí respektovat - místo moudrých 10 morálních přikázání Božího Desatera - tisíce nařízení, jež se neustále mění a "zdokonalují" až do podoby jakési svěrací kazajky, v níž se nebohý občan udusí ohledy na "tolerantní" respektování všech projevů bezbřehé (včetně sebedestruktivní) "svobody" svých spoluobčanů.

Každý člověk se bude řídit jen svými fantaziemi a vlastním vnímáním dobra a zla. Jediným zločinem bude nazvat něčí fantazie a morální postoje hříchem. Když si každý bude žít podle vlastních pravidel, jediná věc, která nemůže být tolerována, je PRAVDA. Tak se člověk odcizí své vlasti, svému národu, své rodině a nakonec i sám sobě (ostatně počet sebevražd v bohatých severských zemích, zvláště ve Švédsku, je ukázkou totální ztráty smyslu života - jím je oslava Božího jména na Zemi a po průchodu branou smrti nekonečný život v prostředí Boží lásky, které nazýváme nebem).

Toto jsou hodnoty a perspektivy, které by měl Tomáš Halík jako kněz (je-li skutečným knězem Kristovým) vyznávat slovy i životem a seznamovat s nimi své věřící i nevěřící bratry - protože jako "dělník na vinici Boží" je povinen hlásat evangelium každému ze svých bratří a sester, kdykoli má k tomu příležitost - jak říká "Apoštol národů" sv. Pavel: "Mluv v čas i nevčas".

Halíkovy tendenční politizující postoje havlistické "Lumpenkavárny" hlásané od ambonu v kostele či z obrazovky ČT jsou naopak obludnou karikaturou a cynickým výsměchem poctivé kněžské službě. Místo upevňování křesťanské víry a vědomí jistoty, že každý člověk může být spasen a žít věčně šťastným životem, Halík zpochybňuje, rozmělňuje a bagatelizuje slova samotné Bible - Písma svatého, překvapeným (věřícím) divákům dokonce sděluje, že křesťanská Evropa je minulostí a nelze se k ní vrátit, že biblické prameny je třeba chápat v kontextu doby, obrazně, symbolicky, nikoli doslova...

V takovém případě však (nejen) podivný kněz Halík vytváří prostor pro zcela individualistické relativizování všech hodnot podle hesla "Žít a nechat žít". Tento princip je však podvodným protimluvem - "contradictio in ipsó": existuje staré moudré přísloví o některých rodičích, kteří nechají své děti "růst jako dříví v lese". Bez kultivace lesního porostu dospějeme k pralesu, kde platí princip přežití silnějších a agresivnějších druhů; dnešní lidská tzv. civilizovaná společnost se svým lhaním, krádežemi, podvody, tunely, smilstvem, rozvody, znásilňováním, vraždami (včetně nenarozených dětí a eutanasticky popravených) prakticky na denním pořádku je takovou džunglí. V ní neplatí zákony Boha Stvořitele - milujícího Otce všech lidí, ale svévolné a zpupné zákony Egoismu. A toto má být náš cíl??! Kde skončíme?

Tomáš Halík navíc zároveň neopomene vytáhnout válečného strašáka v podobě "ruského nebezpečí", které ohrožuje svět. (Zcela v souladu se zneužíváním mše svaté k demagogicky manipulativnímu vychovávání svých oveček ke strachu z Ruska a k podprahové averzi vůči němu). V té souvislosti je třeba připomenout postoje významných ikon US politiky - mj. Paula C. Robertse (ekonomický mozek Reaganovy vlády, nyní prezident Institutu pro politickou ekonomii - "The Institute for Political Economy"), který letos v zimě napsal vážné články: "Největší ohrožení, jakému kdy svět čelil, jsou Spojené státy" a "Ďábel se nastěhoval do Bílého domu".

Kdo zná krvavou stopu 200-leté historie USA, není překvapen. I proto prezident Thomas Jefferson úzkostlivě poznamenal: "Třesu se někdy o svou vlast, když pomyslím na to, že Bůh je spravedlivý".

Pokud jde o reálné nebezpečí islamizace Evropy, Halíkovo (a dalších protagonistů v UK) šokující nezodpovědně lživé chlácholení diváků, aby nevěřili "fámám, jež nemají nic společného s realitou" lze přirovnat k uklidňování dětí v lesní školce, že se nemusejí bát jedovatých hadů, protože v lese přece žádní nejsou nebo jich jen velmi málo na člověka zaútočí..

Dokonce i obvykle servilní redaktor L. Dolanský správně namítl, že nejde o "fámy", ale o "konkrétní zkušenosti s nevídanou brutalitou v různých zemích především západní Evropy".

Otřepaná fráze, kterou znovu mával Peter Moreé, o xenofobním „strachu z neznámého“, je jen dalším příkladem, jak havloidní mediálně aktivní jedinci ze všech sil tlačí Trojského koně do naší české i evropské „Tróji“ (jen místo Odysea jsou v jeho útrobách ukryti Mohamedovi hrdlořezi).

Zaprvé, vůbec nejde o strach z neznámého, ale velmi důvěrně ZNÁMÉHO živlu – současná realita mnoha evropských zemí o tom vydává hrozivě výmluvná svědectví. A pokud jde o historii, Evropané obětavě krváceli při obraně své židovsko-křesťanské civilizační identity (jižní valy Evropy chránili zvláště Slované – Srbové, Bulhaři, Rusové,..). Kdyby bývala prohrála Katolická liga v Korintském zálivu těžkou námořní bitvu u Lepanta (1571), kdyby byl polský král Jan III. Sobiecki nedorazil na pomoc spojeneckým armádám u Vídně (1683) a kdyby Srbové u Petrovaradina byli podlehli Turkům v roce 1716, dnes bychom všichni nosili turbany (včetně Halíků a jemu podobných vlastizrádných nohsledů), anebo bychom se byli vůbec nenarodili. Přitom obě první rozhodující bitvy byly korunovány vítězstvím (na svátky Panny Marie 7. října a 12. září) díky modlitbám statisíců křesťanů celého katolického světa.

Tyto historické skutečnosti – záchranné milníky naší civilizace – by měl T. Halík dobře znát, a především je ctít a prezentovat jako hrdinný příklad k následování při obraně naší vlasti a víry. Stejně jako se vzdává pocta padlým obětem v II. světové válce, které bojovaly proti zrůdným antihumánním ideologiím naci-fašismu, stejně jako jsou glorifikovány oběti komunismu, tak také nikdy nesmí být zapomenuty oběti těch statečných rytířů, vojáků i prostých sedláků, kteří zachránili naši křesťanskou Evropu před totální musulmanizací.

Ideologie islámu se považuje za jediné pravé náboženství a tvrdí, že každý člověk je muslim, jen někteří lidé to ještě “nevědí“. Ty je třeba přesvědčit k přijetí islámu jakýmkoli způsobem, anebo popravit.

Tato zcela nekompromisní a expanzivní ideologie je nereformovatelná (Mohamed je Alláhův jediný prorok a jeho slovo je „svaté“, protože je to slovo Alláhovo), podobně jako komunistická doktrína založená na článku 4 Ústavy Československé socialistické republiky do r. 1989: „KSČ má vedoucí úlohu ve společnosti“ – proto také její noviny (Rudé právo) jako jediné měly symbolicky největší formát. Naprosto stejně vnímá svou "vedoucí roli" islám, proto je z principu NEDEMOKRATICKÝ, neschopný uznat jakýkoli jiný názor za akceptovatelný či dokonce sobě rovný. Jeho patologická touha po ovládnutí celého světa (až všichni lidé přijmou právo Šaría, konečně nastane kýžený mír) si tudíž vůbec nezadá s jinými totalitami, nacismem, fašismem, rasismem, komunismem či NWO, které nepřipouštějí žádný nesouhlas. Právě proto se někdy tyto zločinné systémy mohou účelově spojit (zločinci se nemůžou spřátelit, jen spřáhnout..). Likvidace křesťanů Islámským státem jde ruku v ruce s antikristovskými (protikřesťanskými) zákony USA / EU.

Zadruhé, každý organismus má díky vrozenému pudu sebezáchovy povinnost bránit se infekci – vnější i vnitřní – k tomu dostal od moudrého Stvořitele imunitní systém. Pak-li ten selhává, organizmus umírá. Ve společnosti to funguje stejně. A islám je nebezpečný sociální AIDS.

Na všechna tato nebezpečí má kněz Kristův – jako dobrý pastýř – své svěřené ovečky upozorňovat, a chránit je před nimi jako před agresivním vlkem. Místo toho mnozí, a Tomáš Halík je toho nejviditelnějším příkladem, naopak těmto dravým šelmám otevírá dveře ovčína dokořán. Bohužel není sám.. Stačí si však vzpomenout na prapůvodní kolébku křesťanství –z 12 apoštolů, Ježíšových nejbližších přátel a následovníků, jej jeden zradil – Jidáš. 1/12 odpovídá 8,333 %; bylo by tedy s podivem, kdyby se mezi cca 2,17 miliardami křesťanů ve světě nenašly tisíce zrádců – bohužel…

 

Pane řediteli, ve světle předchozích skutečností Vás znovu opakovaně a důrazně žádám, abyste na obrazovce tzv. naší veřejnoprávní ČT (bohužel již dlouho jen podle jména) poskytl (minimálně) stejný vysílací čas lidem, kteří jsou - jako praví vlastenci - skutečnými obhájci Veřejného zájmu, tj. národních a státních zájmů České republiky – naší drahé vlasti, jako ho – bohužel – dáváte vlastizrádcům, kteří ji naopak vydávají všanc mezinárodním dravým zločincům a jejich bezpáteřním domácím poskokům.

Vaše odpovědnost za osud našeho národa a potažmo celé Evropy, před tváří obyvatel naší země, před soudem dějin a především před tváří Nejvýš Spravedlivého Soudce – Všemohoucího Boha, je gigantická. Proto nelze než znovu připomenout slova A. Einsteina: "Lidstvo se buď vrátí k Bohu, nebo se zničí".

 

Přeji Vám poctivou sebereflexi a vše dobré.

 

Ing. Jiří Pavel Pešek

ECSSU, ex-diplomat

Přidat komentář

Komentáře pod články přímo reflektují úroveň pisatelů a provozovatel tohoto webu za ně nemůže být činěn zodpovědným.


Bezpečnostní kód
Obnovit

Komentáře   

 
0 # Dopis generálnímu řediteli České televize - MONOSpay day loans 2017-10-12 03:29
apply for loans online with bad credit
pay day loans
bad credit loans direct lenders no fees
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
0 # Dopis generálnímu řediteli České televize - MONOSmoney loans 2017-10-06 01:01
lending tree bad credit
money loans
payday loans wichita ks
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
0 # Dopis generálnímu řediteli České televize - MONOScash payday loans 2017-10-03 15:48
get personal loan
cash payday loans
online credit application
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
0 # Dopis generálnímu řediteli České televize - MONOScialis 2017-09-15 05:15
cheap cialis canada online
cialis
best place to buy cialis online forum
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
0 # Dopis generálnímu řediteli České televize - MONOSpayday loans online 2017-09-07 04:39
payday loan assistance
payday loans online
get a personal loan today
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
+1 # Co je "naše" televizeZ. Opolzer 2016-01-01 16:25
Racionální rozhovor vésti s ředitelem Česté Televize je jen ztráta času. Tento pán je dnes pouhým členem institucionální mafie, jak Američané nazývají všechny drobné i větší skupiny lidí , kteří "řídí" další skupinu lidí, a jejich přátel, kteří se "živí" spoluprací na této malé "mafii."
Celý hospodářský systém světa je založen na "práci " malých "společností" jejichž cílem je podpora vlád států monopolů atd. Dokud většina obyvatel každého státu nebude schopná rozumově posoudit příčiny této tzv " svobody", nic se podstatného nezmění.
To je informace z USA. Je to racionální úvaha.
Lépe je programy televize "cedit", a to pomocí vypinače televize.
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
+1 # S textemVlad IV 2015-08-12 20:51
plně souhlasím , jen mi nějak uniká, co je ona ,,židovsko-křesťa nská civilisační identita ,, kterou měli údajně naši předkové bránit.....
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 

 


WebArchiv - archiv českého webu


Novinky emailem

Facebook

Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com

Anketa

Nová monarchistická politická strana - co vy na to?